60 НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ОБЩИНА МАДАН ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩ В ДОМА СИ

Вчера кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа в София с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ РЧР” , схема BG 051 PO001-5.1.04-0138 „Помощ в дома”, проект „ ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА МАДАН”. Договарящ орган по схемата е Агенцията за социално подпомагане.
Проектът е с продължителност 17 месеца и е на стойност 116 514,57 лв. Основната му цел е развитие на социалната икономика, чрез разкриване на нови социални услуги в домашна среда за лица с трайни увреждания и на деца и възрастни с ограничения или невъзможност за самообслужване. Проектът цели също така да се повиши равнището на социалния капитал в община Мадан, чрез осигуряване на заетост и алтернативни социални услуги в общността, както и да се усъвършенства съществуващият модел на социални услуги, предоставяни в домашна среда. След приключване на проекта община Мадан поема ангажимента да осигури устойчивост, като поддържа със собствени бюджетни средства услугата още една година.
С тези средства 60 човека в неравностойно положение от община Мадан ще получат адекватни домашни грижи. За целта ще бъдат назначени нови 23 лица, които до този момент са били безработни. Грижите, насочени към хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация, ще се предоставят почасово, като водещи са техните индивидуални потребности, без това да е предпоставка да напускат своята естествена домашна среда.

За осъществяване на проекта ще бъде разкрит Център за социални услуги , чрез който по иновативен начин ще се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.
Чрез изграждането на такъв тип център за услуги в домашна среда- Мадан за ефективно социално включване и осигуряване на по-добър живот на хората от уязвимите групи се създава една добра практика, която може да бъде приложена във всяка една община в страната. Успешната реализация на проекта ще бъде предпоставка да се предаде опит на съседни общини, чрез публикуване на иновационната практика.

Потребителски вход