ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан

Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2019г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
- за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ) - 3 348,00 лв
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - 10 887,00 лв

Обучение на възрастни:
- обучение на възрастни - безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ - 1629,00 лв

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49.

Потребителски вход