ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА МАДАН ВЕЧЕ СТАРТИРА! 5% ОТСТЪПКА ПОЛЗВАТ, ПЛАТИЛИТЕ ДО 30-И АПРИЛ

Уважаеми жители на община Мадан,
Отдел „Местни данъци и такси” при Община Мадан, съобщава на своите жители и юридическите лица, че вече започна събирането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за новата 2019 година.
Заплащането на задълженията за цялата година в срок до 30 април носи 5 % отстъпка.
Има възможност също така налозите да бъдат заплатени и на вноски както следва:
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2019 г.
II – ра вноска – до 31.10.2019 г.
Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2019 г.
II – ра вноска – до 31.10.2019 г.
Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2019 г.
II – ра вноска – до 30.04.2019 г.
III – та вноска – до 31.07.2019 г.
IV – та вноска – до 31.10.2019 г.
Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.
За улеснение на своите жители Общината предоставя възможност за погасяване на задълженията и от населени места на общината (с. Средногорци и с. Върбина) с действаща, пряка връзка през интернет за извършване на справки и плащане на задължения.
Това позволява получаването на актуална и детайлна информация за задълженията на МДТ.
От своя страна това значително допринася за повишаване качеството и бързината на обслужване на жителите и на събираемостта в населеното място.
Отдел „Местни данъци и такси” в община Мадан ще предостави във всички населени места в общината информация със задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и ще бъдат упоменати старите задължения, ако са пропуснати да се платят в срок.
Плащанията могат да се извършват в брой на касата на Община Мадан и в кметствата на с. Средногорци и с. Върбина, чрез Easypay, чрез пощенски запис и по банков път – IBAN BG30IABG74918400234700 в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Кодовете за вида плащане:
442100 /данък недвижими имоти/
442400 /такса битови отпадъци/
442300 /данък върху превозните средства/
441400 /данък недвижими имоти/
Припомняме Ви, че община Мадан предоставя възможност за on-line справка на задълженията по местни данъци и такси. Услугата е достъпна за всички физически и юридически лица . За целта е необходимо да последвате посочения линк: http://91.201.175.49:8444/OnlineReportWSClient/obligations
след идентификация с ЕГН/ Булстат може да направите справка за своите задължения.
Информацията предоставяна чрез услугата е защитена с код за сигурност.
С този механизъм системата гарантира поверителността на информацията за задълженията.
Персоналният код /ПИН/ може да получите единствено в отдел „Местни данъци и такси“ в общинска Администрация – адрес гр. Мадан, ул. Обединение 14 ет 1, 113 ст.

Потребителски вход