ОТ ДНЕС НА РАБОТА СА ОЩЕ 34 ЛИЦА ОТ РИСКОВИТЕ ГРУПИ - ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА

От днес, по одобрен проект на общината, започнаха работа 34 лица от уязвимите групи, а именно - лица с увреждания /експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, с право на работа/; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (продължително безработни лица; безработни лица с намалена работоспособност, безработни лица над 54 годишна възраст, безработни лица с основно или по-ниско образование и такива без професионална квалификация);
Лицата са назначени на длъжностите “Работник , озеленяване” и “Работник , поддръжка на пътища” в рамките на създаденото по проекта общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“. Трудовите договори са за период от 12 месеца, на 8- часов работен ден.
Одобрените кандидати преминаха успешно мотивационно обучение „Аз мога“ и обучения за придобиване на съответната професионална квалификация.

Към социалното предприятие е назначен и административен персонал, състоящ се от директор, психолог и счетоводител, също за период от 12 месеца.

Общата стойност на проекта възлиза на 391 154,40 лева, в т.ч.:
* 332 481,24 лв. /85%/ - средства от ЕСФ;
* 58 673,16 лв. /15 %/ - национално съфинансиране.

Посредством включване в заетост на лица от уязвимите групи в настоящия проект: Ще се задоволят техните основни жизнени потребности чрез подходящи условия за трудова дейност; ще се осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности; ще се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи; ще се осигурят адекватни условия, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи.

Потребителски вход