ОБЩИНА МАДАН ИЗПРАЩА ГОДИНАТА С ОЩЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА! 70-ТЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ДО 31 АВГУСТ 2019Г.

Въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Мадан, за втори път ръководството успя да удължи срока на предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен санитар“ до 31 август 2019г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите се осигуряват, регламентирано с Постановление на Министерския съвет.
От май месец 2016 година, трите вида социални услуги бяха предоставяне по одобрен проект на Общината: "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан", процедура „Независим живот” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
В края на 2017 г. кметът на общината Фахри Молайсенов подписа допълнителното споразумение с АСП за удължаване на срока с още една година до 31.12.2018г., а от 2 януари 2019г. е факт второто удължаване с още 8 месеца.
Услугите се предоставят в домашна среда на лица с увреждания и лица над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
След проведени процедури по прием и подбор на кандидатите за потребители и персонал, от 2 януари 2019г. всички 70 лични и социални асистенти, както и домашни санитари, ще продължат да обслужват общо 83 потребители на територията на цялата община. Предоставянето на услугите ще се осъществява, както и до сега, според индивидуалния план на съответния потребител, като е съобразен със здравословното състояние и нуждите му. Посещенията на асистентите са всеки работен ден в рамките на 4 часа, според предпочитанията на потребителите.
Работата на доставчиците и на трите вида социални услуги се състои в поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, вземане на лекарства, подкрепа при рехабилитационни и други специализирани услуги; почасови услуги за комунално-битови дейности – пазаруване, хигиена в жилището, съдействие при дребни битови ремонти, приготвяне на храна; почасови услуги в подкрепа на социалното включване – помощ в общуването и при социални контакти. Посещенията на социалните асистенти се извършват по предварително изготвен месечен график, съобразно желанието и възможностите на потребителите.

Потребителски вход