ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 22.10.2018 г., от 13,00 ч. в гр. Мадан, в офиса на „Транслес – Комерс“ ЕООД, ул. „Явор“ №1, ще се проведе заключителна конференция на проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ "ТРАНСЛЕС КОМЕРС“ ЕООД", съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.008-2074-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и „Транслес – Комерс“ ЕООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Управителят на „Транслес – Комерс“ ЕООД, г-н Селви Молайсенов има удоволствието да покани гражданите на община Мадан на събитието, на което ще бъдат представени постигнатите цели и резултати на проекта.

Tags: 

Потребителски вход