ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ON-LINE ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Мадан напомня на своите жители, че предоставя възможност за on-line справка на задълженията по местни данъци и такси. Услугата е достъпна за всички физически и юридически лица . За целта е необходимо да последвате посочения линк http://91.201.175.49:8444/OnlineReportWSClient/obligations
след идентификация с ЕГН/ Булстат може да направите справка за своите задължения.
Информацията предоставяна чрез услугата е защитена с код за сигурност.
С този механизъм системата гарантира поверителността на информацията за задълженията.
Персоналният код /ПИН/ може да получите единствено в отдел „Местни данъци и такси“ в общинска Администрация – адрес гр. Мадан, ул. Обединение 14 ет 1, 113 ст.
Плащанията може да се направят в брой на касата на Община Мадан и в кметствата на с. Средногорци и с. Върбина, по банков път – IBAN BG30IABG74918400234700 в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД и код за вид плащане 442100 /данък недвижими имоти/, 442400 /такса битови отпадъци/ и 442300 /данък върху превозните средства/,чрез Easypay, чрез пощенски запис и чрез пос терминал.

Потребителски вход