ОТ УТРЕ ЗАПОЧВА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В УЧИЛИЩАТА СЛЕД 7-И КЛАС. В ОБЩИНАТА ИМА РАЗКРИТ ЦЕНТЪР ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

От утре започва подаването на документи за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас.
За улеснение на децата и техните родители е създаден временен център за оказване на съдействие при подаване на заявления по електронен път и/или за подаване на хартиен носител. Центърът се намира в сградата на Общинска администрация – етаж III кабинет 303 със следното работно време:
І класиране: в работните дни от 16.06. до 22.06., включително, -от 08.00 до 18.00 часа и на 17.06.(събота) – от 08.00 до 16.00 часа.
ІІІ класиране: от 11.07 до 13.07., включително, – 08.00 до 18.00 часа.

Подаване на заявление за участие в класирането се извършва по един от следните начини:
I.Подаване на заявление за класиране по електронен път с входящ номер и идентификационен код
С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2017/2018 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, получени от училището.
Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини:
1. в училище-център за подаване на заявления;
2. в училището, в което са завършили 7 клас, осигуряващо съдействие за това;
3. от домашния компютър;
При подаване на заявление е необходимо предварително да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.

ВНИМАНИЕ! ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ЕДНОКРАТНО!

II. Подаване на заявление за класиране на хартиен носител – ще се извършва във временния център в сградата на Общинска администрация 303 кабинет.
Необходими са следните документи:
Заявление /по образец/ - на разположение в центъра
Диплом за завършено основно образование копие и оригинал / за проверка/.

• няма ограничения на броя желани паралелки, които може да посочват – желателно е да се вписват по – голям брой паралелки;
• периодът на подаване на документите е веднага след края на учебната година и получаване на свидетелствата за основно образование – 16 – 22 юни 2017 г.;
• заявление подават дори и ученици от средните училища, които желаят да останат в същите училища като вписват желаната паралелка на първо място;
• паралелки, които са с брой ученици много под минимума, ще бъдат закрити и учениците ще бъдат преразпределени по останалите паралелки според следващите им желания и бал;
• програмен продукт класира учениците според бала и начина на подреждане на желанията;
• свободните места в наличните паралелки ще продължават да се заемат при второ и трето класиране чрез програмния продукт и до началото на учебната година в самите училища.

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Смолян, публикувана на сайта на РУО в секция ПРИЕМ, са определени по училища броят на паралелките за прием в VІІІ клас в дневна и задочна форма на обучение, броят на местата в тях и профилите и специалностите от професии.

Подробна информация може да получите на сайта на РУО - Смолян - http://www.ruobg.com/selectrio

Потребителски вход