ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН”

От утре 21.04.2017 г / петък / започва прием на заявления за подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.005-0134 „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан”, съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.005-0134-C01/30.03.2017 г. по процедура BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване”, на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от европейски съюз чрез европейски социален фонд.

Изисквания и необходими документи за кандидатите за персонал във Филиал I към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда - гр. Мадан (ЦППУСВОДС - Мадан)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ:
Управител - 1 бр. Срок за работа в рамките на проекта - 14 мес. х 5ч/ч дневно от 01.08.2017г.
- степен на образование - висше;
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- специалност – икономика, социални дейности, педагогика;
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
- професионален опит - предимство;
- опит при изпълнение на проекти – предимство.
Психолог – 1бр. Срок за работа в рамките на проекта - 14 мес. х 5ч/ч дневно от 01.08.2017г.
- степен на образование - висше;
- образователно-квалификационна степен -бакалавър;
- специалност – психология;
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
- професионален опит - предимство;
- опит при изпълнение на проекти – предимство.
Рехабилитатор – 1бр. Срок за работа в рамките на проекта - 14 мес. х 5ч/ч дневно от 01.08.2017г.
- степен на образование - висше;
- образователно-квалификационна степен -бакалавър;
- специалност – Рехабилитация;
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
- професионален опит - предимство;
- опит при изпълнение на проекти – предимство.
Социални асистенти - 30 бр. Срок за работа в рамките на проекта – 14м. х 5ч/ч дневно от 01.08.2017г.
- степен на образование - средно;
- да е дееспособно лице .;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност, да е в добро физическо и психическо състояние;
- професионален опит - предимство;
- опит при изпълнение на проекти – предимство;
Лични асистенти - 20 бр. Срок за работа в рамките на проекта –за 14м. от 01.08.2017г. х 5ч/ч дневно
- степен на образование – не се изисква;
- да е дееспособно лице .;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност, да е в добро физическо и психическо състояние;
- професионален опит - предимство;
- опит при изпълнение на проекти – предимство.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Заявление по образец;
- Декларация – образец;
- Автобиография - образец;
- Копие от диплома за завършено образование /ако е приложимо/;
- Копие на трудова/осигурителна книжка /ако е приложимо/;

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
на два етапа:
- първи етап - проверка на документите и
- втори етап – индивидуално интервю с допуснатите кандидати.
Списъкът на допуснатите до интервю кандидати ще бъде публикуван на сайта на общината и на информационното табло на ОбА- гр. Мадан.

Документите от кандидати за персонал във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан ще се приемат всеки делничен ден в периода от 21.04.2017г. до 20.05.2017 г. . вкл., от 08:00ч. – 12:00ч. в Административната града на Община Мадан, етаж II, ст. 214.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.madan.bg и таблото в сградата на Община Мадан.

От прикачените файлове може да изтеглите бланки/формуляри за попълване.

Повече информация за отделните длъжности може да намерите в официално създадената рубрика по проекта на следния линк: http://www.madan.bg/bg/auctions/eufinancing-5/podobryavane-na-kachestvot...

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.005-0134-C01/30.03.2017 г., проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан” по Процедура BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
www.eufunds.bg

Прикачени файлове: 

Потребителски вход