ОТ УТРЕ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН”

От утре 21.04.2017 г / петък / започва прием на заявления за подбор на потребители по проект BG05M9ОP001-2.005-0134 „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан”, съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.005-0134-C01/30.03.2017 г. по процедура BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване”, на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от европейски съюз чрез европейски социален фонд.
Изисквания и необходими документи за кандидатите потребители във Филиал I към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда - гр. Мадан (ЦППУСВОДС - Мадан)

I. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. хора с увреждания на възраст над 18 години;
2. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление по образец;
- документ за самоличност /за справка/;
- документ за самоличност на законния представител /за справка, ако е приложимо/./;
- копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /50 % и над 50 %/;
- копие от документ, определящ конкретното лице за законен представител на кандидата за услугата /ако е приложимо/;
- пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично /ако е приложимо/.

На всички кандидати ще бъде извършена Оценка на потребностите от почасови услуги.
Изготвените оценки ще се разгледат от комисия, която ще изготви окончателните списъци на база утвърдени критерии.
Очаквана начална дата за стартиране предоставянето на услугите по проекта е 01.08.2017г.

Документите от кандидати за потребители във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан ще се приемат всеки делничен ден в периода от 21.04.2017г. до 05.05.2017 г. вкл., от 08:00ч. – 12:00ч. в Административната града на Община Мадан, етаж II, ст.214.

Крайните резултати за класиране на потребители и персонал ще се обявят на сайта на общината www.madan.bg и таблото в сградата на Община Мадан.

От прикачения файл може да изтеглите Заявление за попълване.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.005-0134-C01/30.03.2017 г., проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан” по Процедура BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
www.eufunds.bg

Прикачени файлове: 

Потребителски вход