ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан

Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 4126,26 лв
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) 2611,42 лв
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 2801,95 лв
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 3729,25 лв
• продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ) 4645,20 лв
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) 3131,54 лв
• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) 9259,32

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).
Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 948,60 лв.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Потребителски вход