ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2017 Г.

С пълно мнозинство ОбС- Мадан на свое редовно заседание в сряда прие Бюджета за 2017г.

Финансист №1 на Община Мадан Огнян Василев: За първи път бюджета на Мадан минава 8 милиона лева и приходите за финансиране на местните дейности са повече от средствата за държавните дейности.

Разговаряме с главния финансист на Мадан за финансовото състояние и изпълнението на бюджета през 2016 година, както и за заложеното в бюджета на общината за 2017 година. Община Мадан първа в Смолянска област прие основния си финансов документ за тази година.

– Как премина за община Мадан 2016 година? Повечето родопски общини се оплакваха от лошо финансово състояние заради стари задължения. 2016 година бе и годината на приемането на оздравителни планове за доста общини, Мадан също попадна в тази класация…

– 2016 година бе поредната успешна година за община Мадан. Установява се една тенденция от 5-6 години в положителна посока, по отношение на параметрите на бюджета – и като първоначално приет бюджет, и като изпълнението му. Завършихме годината с изпълнение на бюджета на 8 164 904 лева, което спрямо актуализирания план е изпълнение на 89.45 %.

– На какво се дължи големия процент на изпълнение?

– По отношение на приходите сме били относително консервативни. Когато сме планирали приходи не сме залагали кухи обеми. Освен че сме наблюдавали в ретроспекция изпълнението на приходите, сме направили и реалистични прогнози за конкретните обстоятелства като движението на данъчно задължените лица и тяхното текучество. Имаме добри приходи и това се дължи и на факта, че всяка година включваме нови мерки по отношение подобряване на събираемостта. Структурата, която сме изградили в приходното звено, е добра. Използвали сме цялата възможност, която се създава по смисъла на Данъчно-осигурителния кодекс. Всички заложени функции ги изпълняваме на местна почва – работа с клиенти, извършването на проверки и ревизии. Имаме служител, който изпълнява функциите на публичен изпълнител от 4-5 години.По отношение на налагането на обезпечителните мерки, разширяваме периметъра им. Не във всички общини имат такава изградена структура и съответно не навсякъде се реализира целия спектър от възможности, които предоставя закона. На практика реализираме всички правомощия освен самите изземвания.

– В последните години изваждате няколко пъти годишно публичен списък на най-големите длъжници. Какво става с дългогодишните задължения?

– Като цяло при активни икономически субекти успяваме да си събираме вземанията. Имаме проблем с тези, които са преустановили дейност като „Минстрой“, „Горубсо-РМЗ“ в несъстоятелност, които изобщо ги няма като субекти на пазара. В момента най-големия длъжник ни е „Хевея КИМ“ АД, защото не работят ритмично. Когато имат поръчки, извършват някаква дейност, но окончателно от 2 години са преустановили всякакъв вид плащания към общината. Дължат над 100 000 лева за данък сгради и такса смет.
При физическите лица, след като „Горубсо“ започна да функционира ритмично, хората успяват да си плащат. Има както навсякъде разбира се, които създават проблеми, закъсняват с плащанията, просрочват. Инспекторът по приходите и публичния изпълнител успяваме да ги накараме да влязат в режим на плащане. Те наблюдават в момента над 150 активни преписки за такива длъжници. Но за сравнение като цяло ако през 2009 г. и 2010 г., когато започнах работа, сме събирали 850 – 900 хиляди лева собствени приходи, за 2016 г. те са 1 млн. 664 хиляди 340 лева, почти двойно сме качили приходната база. Като това не е било за сметка на увеличаване на размера на данъците и таксите.

-За 2017 година има ли увеличение на данъци и такси?

– За т г. направихме увеличение, предвид това, че попаднахме в групата на общините със затруднено финансово състояние. Категорично мога да заявя, че ние не сме за там. Министерство на финансите установи, че по три показателя отговаряме за този списък. Анализът обаче показва, че това не е така. Първият показател – за изпълнението на приходите не бе коректно пресметнат за нас в министерството и това го заявих на среща в МФ. Според техните данни, изпълнението на приходите за наблюдаваните данъци – данък недвижими имоти и МПС, установената от тях средна събираемост от 37% е абсолютно невярна. Впоследствие се установи, че има проблеми с информационната система на министерството и данните, които се подавали ежедневно не са коректни, заради проблем на софтуера. Не отговаряме реално на условията да сме в този списък на общини и по втория показател – за размера на просрочените задължения. Изчисленията за нашия размер бяха 5.1% на задълженията, които са просрочени спрямо разходите за последната отчетна година. А граничната стойност е 5 %.
Признаваме по третия показател, че има обективен проблем, но там пък данните, на чиято база се направиха изчисления в министерството, за нас са напълно несъпоставими. Община Мадан има 15-годишен договор с „Титан“ за сметопочистването от 2009 г. Той ще приключи 2023 г. При изчисляването от министерството вземат целия размер на договорената стойност за 15 години и го съотнасят към средногодишния разход за последните 4 години. Това са просто несъпоставими величини, да се взема стойност, която и предстои да се плаща. Ако се бе изчислило съотношението на същата стойност по договора за по-кратък период, нямаше да сме посочени за финансово оздравяване и по този показател.

– Различни параметри ли има договора с „Титан“ от тези заложени в договора с община Смолян?

– По принцип ако самите условия по договора поставят общината пред невъзможност да не може да си извършва разплащания, дали е за една или 15 години няма значение. Обаче ако е сключен при параметри, при които общината може да го изпълнява, няма проблеми със срока на договора. Към днешна дата, за разлика от Смолян, нямаме завишение на стойността на договора с „Титан“. При нас той също е обвързан с минималната работна заплата. Има договорена абсолютна стойност на обема на услугата, който по минимални заплати дава такава стойност. При нас има крайна договорена стойност, на която държим да не се променя. Не се фактурира повече в рамките на годината от заложеното в договора. Промяната може да стане единствено с решение на Общинския съвет, не може администрацията да променя. Така, де факто, със всяка изминала година услугата ни става по-евтина, а на „Титан“ – по-скъпа, защото е договорена при една минимална заплата, а в момента е друга. А разходите им се увеличават – ако сравним ситуацията спрямо 2009 г. – горива, заплати, издръжка, а абсолютната стойност не се променя и извличаме изгода. План-сметката за издръжката на тази дейност, тоест сумите, които залагаме в тази план-сметка, са едни и същи от 2009 г. Има промяна на план-сметката, но се увеличават съпътстващите разходи, тъй като ние си извършваме сами депонирането, а те ни доставят услугите – сметосъбиране, сметоизвозване и чистота. „Титан“ нямат ангажимент към депонирането. Другите две общини, които депонират на Регионалното депо имат задължения към нас. Златоград влезе в графика за разплащане, но Неделино ни дължат повече от 60 000 лв.

– Какви собствени приходи има община Мадан през 2016 година, за да отчитате сега добър реализиран бюджет?

– За 2016 година сме получили 218 131 лв. от концесии от „Горубсо“. Те плащат на база добива, който реализират, и обратно при нас се връща 50% от концесионната вноска към бюджета на Министерството на енергетиката. Това е и най-големият размер на концесии, които сме получавали досега. Поради това, че нямаме кой знае какви възможности по приходната част, концесиите заместват тези приходи. И техният размер ще се увеличава. Вижданията на „Горубсо“ са, че за 2017 г. те ще бъдат около 300 000 лв., тъй като сега се работи на пълен капацитет на рудник „Върба-Батанци“, а плана е да се завишават добивите във всички рудници. Това сме отчели и в бюджета на общината за тази година. Тези средства от концесиите, влизайки в капиталовите ни разходи, се използват за инвестиции. Тъй като общината почти не разполага с атрактивни имоти, за да разчита на собствени приходи от тях, тези приходи от концесии ги заместват.
Капиталовият списък, който е одобрен към бюджета на общината, предвижда за 2017 г. 522 207 лв. собствени средства за инвестиции. Като цяло размерът на капиталовите разходи за тази година е 1 828 071 лв.
За сравнение тази година спрямо бюджета за миналата година сме предвидили с 500 000 лева повече, което за параметрите на община Мадан е внушителна сума, има увеличение от 41.59 %. Трябва да се отбележи, че това сравнение е на база първоначален бюджет. Но изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. надхвърля стойностите на бюджета за 2017 г., тъй като бяха направени актуализации, с осигурени собствени средства от преизпълнение на приходната част и получени държавни средства с постановление на МС. Така отчитаме стойности на реализирани инвестиции по капиталовите разходи за 2016 г. за 1 880 820 лв. Но при съпоставими данни на планирането при приемане на бюджета за годината общината през 2017 г. залагаме още повече средства за инвестиции.

– Очаквате ръст в собствените приходи?

– Основният бюджет е рекорден за Мадан, за първи път имаме бюджет над осем милиона лева. Бюджетът за 2017 г. е 8 365 466 лв., а миналогодишния – 7 479 240 лв. И това е първоначален бюджет, а той през годината се увеличава. За първи път приходите за финансиране на местните дейности са повече от средствата за държавните дейности. Този рекорден бюджет се дължи основно на получените средства от държавния бюджет и завишения на собствените приходи. 1 668 427 лв. са планираните собствени приходи, спрямо 1 403 674 лв. планирани средства за 2016 г. или имаме 18.85% ръст на планираните собствени приходи.
Основен акцент в бюджета е реализацията на проекта за сондажа за минералната вода. Трябва да се направи 700 метра сондаж. Ако се реализират намеренията, ще се промени коренно икономическата ситуация за жителите на община Мадан. Друго, което е важно за хората, това е инвестиционната програма. Тази година тя е насочена към всяко едно от населените места, обхванати са всички кметства. Работи се по обекта за реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, където пътя е много зле. Там едновременно ще се подменя водопроводната мрежа и ще се прави пътя. Ще се направят и други улици в града.
В бюджета е предвидена строга финансова дисциплина, стабилност и осигуряване на всички приоритети на общината. През 2017 г. ще останат като основни приоритети – подобряване инфраструктурата в цялата община, здравеопазването, социалните услуги, образованието и утвърждаване на туристическия облик на общината, като всичко това е в унисон с осигуряване на финансова стабилност пред бюджетната година.
Отделно общината кандидатства по инфраструктурни и социални проекти, каквито са приоритетите ни. Очакванията са ни да защитим проекти за няколко милиона лева.

– Има обаче увеличение на данъците. Какви са новите ставки по тях?

– Предвид това, че правихме програма за финансово оздравяване нямаше как да не се направи завишаване в някои видове ставки. Те от години бяха на минималните допустими нива. В тази връзка се завишиха с до 10 % някои от данъците, например за МПС, където има увеличение до 10 % само за леките автомобили. Данъкът върху недвижими имоти завишихме с половин промил – от 1.5 промила на 2 промила и данък върху придобиването – от 2 на 2.5. Данъците не са променяни от 2011 г. Последно са актуализирани тогава, като промяната се състоеше, че намалихме с 2 промила данък недвижими имоти. Няма промяна на такси за административни и технически услуги.

– Какво е положението при държавните делегирани дейности?

– За съжаление всички делегирани от държавата дейности се налага да се дофинансират, защото е абдикирала от задълженията си. И за 2017 г. сме предвидили в бюджета дофинансиране от 407 456 лв. Това за параметрите на Мадан е внушителна сума. Увеличават се ангажиментите на общините, а не се предоставят средства за тази цел. Увеличават се заплатите на учителите, а не се предоставя финансов ресурс за това на общините. Реализират се проекти, по които е заложено да има устойчивост, но и за тази устойчивост не се предвиждат средства и се оставят за сметка на общините. Създадохме много социални услуги на територията на общината, а няма достатъчно ресурс да можем да ги обезпечаваме, но пък и няма как с лека ръка да се закрият. Най-малкото са полагани достатъчно усилия, не може да се зачеркнат, а и по-голямата част от услугите се ползват много от обществото.

– Много родопски общини „потъват“ заради заеми, как е положението в Мадан?

– Община Мадан приключи 2016 г. без заеми от банки. Единственото задължение е към ФЛАГ в размер на 437 хиляди лева по проекти. В момента те се отчитат и тези средства са обезпечени. По смисъла на Закона за публичните финанси те не се отчитат като дълг. Колкото до просрочените задължения, ако към 31.12 2015 г. те са били 5.1 %, сега са 2.3% и по този показател отпадаме категорично от групата на общините за финансово оздравяване. Стойността им е 258 000 лв., като в нея са включени и задължения по наложени финансови корекции за изпълнение на проект от предходния програмен период 2007-2013 г. Става въпрос за втора поред санкция за едни и същи пропуски. Втори път ни санкционират за техническата помощ за разширението на депото. Това разширение е факт, осигурихме финансиране за него. При проверка от страна на одиторите по първия проект, беше наложена корекция от 5% от стойността му. На следващия одит ни налагат за същите нарушения още 20%. Тази сума на новата санкция от 110 000 лева общината естествено оспорва по съдебен път.

Разговорът води: Петя Гайдарова
www.smolyanpress.net

Потребителски вход