ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Стартира нов прием на заявки за разкриване на работни места по СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА” И СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ” НА ОП РЧР 2014-2020
Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години.
От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.
Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
И ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ
НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА:
http://www.az.government.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ
ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДБТ–МАДАН, УЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ” №16
СТАЯ № 2 И СТАЯ № 7

Потребителски вход