ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие във Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект <<Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници в ОДЗ "Елица" - гр. Мадан и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Върбина, община Мадан>>, който община Мадан, в качеството си на Бенефициент реализира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-035-015/18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (Програма BG04), Мярка 2 "Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП), въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Основно изпълнените строителни дейности са:
1. За ОДЗ „Елица” – гр. Мадан, състояща се от 2 бр. сгради (Блок "А" и Блок "Б"):
 Подмяна на котела (нафтов) с 2 бр. котли по 130KW за всяка сграда, работещи с биогориво-пелети;
 Инсталиране на соларна система за БГВ в сградите (за всяка сграда по 3 бр. слънчеви панели със селективно покритие 2,15 м2 всеки);
 Подмяна на вътрешноотоплителна инсталация.
2. За СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Върбина:
 Подмяна на 1 бр. котел (нафтов) с котел на пелети 300КW;
 Подмяна на цилкулационна помпа;
 Инсталиране на соларна система за БГВ - 1 брой слънчев колектор.
Обобщено по проекта се очаква:
 66,308 МWh годишно намаление на енергийното потребление;
 17 393,72евро годишно намаление на енергийните разходи;
 120,042 1 t годишно намаление на емисиите СО2.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 25 ноември 2016г. (петък) от 14.00 часа в зала 401, етаж 4 в административната сграда на Община Мадан.

С уважение,
Ръководител на проект № BG04-02-03-035
/Емилия Серафимова/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Мадан и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Страните – донори и Програмния оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Потребителски вход