ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие във Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект <<Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ "Проф. Д-р К. Чилов" - град Мадан, община Мадан>>, който община Мадан, в качеството си на Бенефициент реализира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-034-016/18.08.2015г. в партньорство с "Greenzone AS" – Осло, Норвегия по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (Програма BG04), Мярка 1 "Мерки за енергийна ефективност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП), въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Основно изпълнените строителни дейности в МБАЛ "Проф. Д.р К. Чилов" - град Мадан, община Мадан са:
 Подмяна на осветлението;
 Подмяна на водогрейни котли;
 Подмяна на помпи;
 Цялостна подмяна на вътрешноотоплителна инсталация.
Обобщено по проекта се очаква:
 224.121 MW годишно намаление на енергийното потребление;
 9 690.13 евро годишно намаление на енергийните разходи;
 94.603 t годишно намаление на емисиите СО2.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 25 ноември 2016г. (петък) от 13.30 часа в зала 401, етаж 4 в административната сграда на Община Мадан.

С уважение,
Ръководител на проект № BG04-02-03-034
/Емилия Серафимова/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Мадан и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Страните – донори и Програмния оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Потребителски вход