ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ ОТ НУЖДАЕЩИ СЕ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016” .

Във връзка с изпълнението на Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”, който е финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Община Мадан започва процедура по приемане на документи на лицата, желаещи да се възползват от социалната услугата „Топъл обяд“. Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, с планирано начало от 17.10.2016г. до 30.04.2017г.
Общата цел на Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016” е да се подпомогнат следните целеви групи:
• Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата подават заявление-декларация по приложен към настоящата обява образец (Приложение № 2) в административната сграда на ОБЩИНА МАДАН , етаж 2, офис № 214 всеки работен ден от 08.00 часа до 05.00 часа., от 21.09.2016г. до 06.10.2016 г. /включително/. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.
Необходимо е кандидатите, при подаване на заявленията-декларации да представят следните документи:

• Документ за самоличност (лична карта, паспорт) - копие;
• Ако в семейството има деца, за които са подадени заявления – декларации, родителите да представят акт за раждане на децата - копие;
.
Заявленията и придружаващите документи ще бъдат разгледани от специално създадена общинска комисия, която ще има за цел да установи истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление; да идентифицира специфичните потребности на лицето – социално-битово и медико-социално състояние на кандидат потребителя и да установи необходимостта и потребността на лицето и/или членовете на семейството.
След приключване на приема, на 13.10.2016 г., от 16.30 часа всеки подал заявление-декларация може да провери дали е одобрен в изнесения списък на информационното табло на етаж 1 в сградата на община Мадан, който ще бъде публикуван и на официалната интернет страница на общината.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-03.02. „Осигуряване на топъл обяд-2016”

Прикачени файлове: 

Потребителски вход