ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
Община Мадан – в качеството си на Бенефициент, по проект за подготвителни дейности по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 152/07.12.2015г.,
Ви кани на ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ № 2 на 18.08.2016г. от 14.00 часа в сградата на ОбА – гр. Мадан, ул. „Обединение” 14 етаж IV, зала 401.

По време на конференцията ще бъде представен: Проект на <<Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем>>.

Канят се всички заинтересовани страни да вземат участие в общественото обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „КИЧИКА” – Мадан – Рудозем. Особено важно е да има представители на всички сектори /публичен, стопански и нестопански/ от територията, за да бъдат споделени идеи и мнения за местно развитие на общините Мадан и Рудозем!

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Потребителски вход